Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, gồm 57 thành viên, có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm;

2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố và chỉ đạo sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm của từng đơn vị phù hợp với kế hoạch, chương trình chung của thành phố;

3. Chỉ đạo, tổ chức phối hợp hoạt động của các sở, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức liên ngành trong việc kiểm tra thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm;

5. Định kỳ 3 tháng 1 lần, tổng hợp tình hình báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thành Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng