Kéo dài thời gian thực hiện bàn giao tại Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5211/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện bàn giao tại Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung như sau:

- Kéo dài thời gian thực hiện bàn giao giữa các Ban Quản lý dự án hiện hữu (Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố) và Ban Quản lý Phát triển đô thị tại Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2019.

Lê Tùng