Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 28/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia, đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời gắn kết chặt chẽ với công tác hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, bền vững, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố; đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao cả về chất và lượng, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố và sự ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, nghiệp vụ hòa giải lao động ở cơ sở.

b) Biên soạn và cấp phát miễn phí một số tài liệu pháp luật đối với từng đối tượng của sở, ngành, quận, huyện. In ấn cẩm nang, sổ tay, tờ rơi, áp phích tuyên truyền pháp luật lao động; Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan để cấp phát cho người lao động và người sử dụng lao động.

c) Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản pháp luật mới, giới thiệu các văn bản pháp luật, các trang văn bản chính thống để người lao động, người sử dụng lao động tra cứu và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện.

b) Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và phương pháp tuyên truyền pháp luật cho các hòa giải viên và tuyên truyền viên cơ sở tại 24 quận, huyện. Tập trung trang bị các kỹ năng tư vấn giải quyết các tình huống pháp luật trên thực tế, kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động…

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động.

d) Tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân.

đ) Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Trần Phát