Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 28/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia, đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời gắn kết chặt chẽ với công tác hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, bền vững, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố; đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao cả về chất và lượng, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố và sự ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, nghiệp vụ hòa giải lao động ở cơ sở.

b) Biên soạn và cấp phát miễn phí một số tài liệu pháp luật đối với từng đối tượng của sở, ngành, quận, huyện. In ấn cẩm nang, sổ tay, tờ rơi, áp phích tuyên truyền pháp luật lao động; Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan để cấp phát cho người lao động và người sử dụng lao động.

c) Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản pháp luật mới, giới thiệu các văn bản pháp luật, các trang văn bản chính thống để người lao động, người sử dụng lao động tra cứu và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện.

b) Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và phương pháp tuyên truyền pháp luật cho các hòa giải viên và tuyên truyền viên cơ sở tại 24 quận, huyện. Tập trung trang bị các kỹ năng tư vấn giải quyết các tình huống pháp luật trên thực tế, kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động…

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động.

d) Tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân.

đ) Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Trần Phát