Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 28/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia, đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời gắn kết chặt chẽ với công tác hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, bền vững, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố; đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao cả về chất và lượng, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố và sự ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, nghiệp vụ hòa giải lao động ở cơ sở.

b) Biên soạn và cấp phát miễn phí một số tài liệu pháp luật đối với từng đối tượng của sở, ngành, quận, huyện. In ấn cẩm nang, sổ tay, tờ rơi, áp phích tuyên truyền pháp luật lao động; Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan để cấp phát cho người lao động và người sử dụng lao động.

c) Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản pháp luật mới, giới thiệu các văn bản pháp luật, các trang văn bản chính thống để người lao động, người sử dụng lao động tra cứu và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện.

b) Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và phương pháp tuyên truyền pháp luật cho các hòa giải viên và tuyên truyền viên cơ sở tại 24 quận, huyện. Tập trung trang bị các kỹ năng tư vấn giải quyết các tình huống pháp luật trên thực tế, kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động…

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động.

d) Tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân.

đ) Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Trần Phát