Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”

Ngày 06/08/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

1.2. Khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế trong 6 tháng triển khai Chỉ thị số 19, xây dựng và đề xuất các giải pháp triển khai đến năm 2020.

2. Yêu cầu:

2.1. Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia Cuộc vận động.

2.2. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với triển khai hiệu quả Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động với triển khai hiệu quả các nội dung thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại  Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của  Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố.

2. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và vận động người dân cùng tham gia Cuộc vận động.

3. Giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm rác thải khu dân cư và nơi công cộng.

4. Giải quyết các vấn đề liên quan đến lấn chiếm hệ thống kênh rạch, cửa xả, hầm ga thu nước và tình trạng xả rác trên kênh rạch.

5. Triển khai, duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh về môi trường; xây dựng dữ liệu quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường

6. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường nơi công cộng, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, các trường hợp lấn chiếm cửa xả, hầm ga thoát nước, lấp bít miệng thu nước và các công trình lấn chiếm trên kênh rạch.

7. Triển khai các giải pháp giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn thành phố.

8. Rà soát, xây dựng và ban hành tiêu chí, quy trình công nhận các danh hiệu liên quan đến thực hiện Cuộc vận động, các danh hiệu văn hóa nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động .

9. Biểu dương, phổ biến và nhân rộng các mô hình, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong quá trình triển khai Cuộc vận động.

Trần Phát