Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 22/2/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 718/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

   - Kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; việc khắc phục những hạn chế sau kiểm tra năm 2017 tại các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện;

   - Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

   - Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời có giải pháp tháo gỡ; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả;

- Tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp nhận và xử triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

   2. Yêu cầu

   - Công tác kiểm tra, khảo sát được thực hiện đúng nội dung, thẩm quyền, quy trình, phù hợp với mục đích kiểm tra, khảo sát;

- Đảm bảo tính khách quan, công khai, kịp thời, không gây nhũng nhiễu, phiền hà, trở ngại cho cơ quan, đơn vị được kiểm tra, khảo sát; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động kiểm tra, khảo sát, tránh trùng lặp, chồng chéo trong kiểm tra, khảo sát.

- Cơ quan, đơn vị được kiểm tra, khảo sát báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, khảo sát.

 

Tùng Khang