Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố

Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3639/QĐ-UBND về Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

   - Chương trình 4: Dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và những người thuộc diện quy hoạch chức danh nêu trên.

   - Chương trình 8: Dành cho Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, xã, thị trấn.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

  1. Yêu cầu về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và quản lý phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp tập trung vào việc trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo và phương pháp xử lý, giải quyết các tình huống trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên môn tập trung vào việc nâng cao kiến thức, chú trọng các kỹ năng và phương pháp xử lý tình huống, tham mưu cho lãnh đạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương.

2. Nội dung, thời gian đào tạo, bồi dưỡng

2.1. Chương trình đào tạo cho đối tượng thuộc Chương trình 4

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và những người thuộc diện quy hoạch chức danh nêu trên.

2.1.1. Chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng

- Tổng quan về phát triển đô thị và định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050;

- Quản lý quy hoạch đô thị;

- Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị;

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản;

- Báo cáo của địa phương:

+ Thực trạng và giải pháp quản lý phát triển đô thị tại địa phương;

+ Định hướng phát triển quy hoạch và quản lý đô thị của các địa phương giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2050.

- Tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

2.1.2. Thời gian: 10 ngày (80 tiết) bao gồm học lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Dự kiến từ năm 2018 đến năm 2020, mỗi năm tổ chức 05 lớp (50 học viên).

2.1.3. Địa điểm: Giao Trường Trung cấp Xây dựng chuẩn bị cơ sở vật chất, giảng viên, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2.2. Chương trình đào tạo cho đối tượng thuộc Chương trình 8

Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, thị trấn và công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã.

2.2.1. Chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng, gồm 8 chuyên đề:

- Đô thị hóa và định hướng phát triển đô thị quốc gia;

- Quản lý quy hoạch đô thị;

- Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị;

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản;

- Xây dựng nông thôn mới;

- Báo cáo của địa phương:

+ Thực trạng và giải pháp quản lý phát triển đô thị tại địa phương;

+ Định hướng phát triển quy hoạch và quản lý đô thị của các địa phương giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2050;

- Tham quan thực tế, thảo luận và bài tập.

2.2.2. Thời gian:10 ngày (80 tiết) bao gồm học lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Dự kiến từ năm 2018 đến năm 2020, mỗi năm tổ chức 03 lớp (50 học viên/lớp).

2.2.3. Địa điểm: Giao Trường Trung cấp Xây dựng chuẩn bị cơ sở vật chất, giảng viên, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Trần Phát