Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố

Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3639/QĐ-UBND về Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

   - Chương trình 4: Dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và những người thuộc diện quy hoạch chức danh nêu trên.

   - Chương trình 8: Dành cho Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, xã, thị trấn.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

  1. Yêu cầu về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và quản lý phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp tập trung vào việc trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo và phương pháp xử lý, giải quyết các tình huống trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên môn tập trung vào việc nâng cao kiến thức, chú trọng các kỹ năng và phương pháp xử lý tình huống, tham mưu cho lãnh đạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương.

2. Nội dung, thời gian đào tạo, bồi dưỡng

2.1. Chương trình đào tạo cho đối tượng thuộc Chương trình 4

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và những người thuộc diện quy hoạch chức danh nêu trên.

2.1.1. Chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng

- Tổng quan về phát triển đô thị và định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050;

- Quản lý quy hoạch đô thị;

- Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị;

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản;

- Báo cáo của địa phương:

+ Thực trạng và giải pháp quản lý phát triển đô thị tại địa phương;

+ Định hướng phát triển quy hoạch và quản lý đô thị của các địa phương giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2050.

- Tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

2.1.2. Thời gian: 10 ngày (80 tiết) bao gồm học lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Dự kiến từ năm 2018 đến năm 2020, mỗi năm tổ chức 05 lớp (50 học viên).

2.1.3. Địa điểm: Giao Trường Trung cấp Xây dựng chuẩn bị cơ sở vật chất, giảng viên, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2.2. Chương trình đào tạo cho đối tượng thuộc Chương trình 8

Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, thị trấn và công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã.

2.2.1. Chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng, gồm 8 chuyên đề:

- Đô thị hóa và định hướng phát triển đô thị quốc gia;

- Quản lý quy hoạch đô thị;

- Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị;

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản;

- Xây dựng nông thôn mới;

- Báo cáo của địa phương:

+ Thực trạng và giải pháp quản lý phát triển đô thị tại địa phương;

+ Định hướng phát triển quy hoạch và quản lý đô thị của các địa phương giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2050;

- Tham quan thực tế, thảo luận và bài tập.

2.2.2. Thời gian:10 ngày (80 tiết) bao gồm học lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Dự kiến từ năm 2018 đến năm 2020, mỗi năm tổ chức 03 lớp (50 học viên/lớp).

2.2.3. Địa điểm: Giao Trường Trung cấp Xây dựng chuẩn bị cơ sở vật chất, giảng viên, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Trần Phát