Hội Phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND về cho phép Hội Phổi Việt Nam (đổi tên từ Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam thành Hội Phổi Việt Nam theo Quyết định số 81/QĐ-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ) đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 14, Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hội Phổi Việt Nam có trách nhiệm nộp lại con dấu của Văn phòng đại diện Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6777/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát