Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030" | Thành lập Tổ công tác xây dựng Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 | Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về Giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố | Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả và Khung năng lực của từng vị trí việc làm tại Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 | Hội Phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh | Điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở |

Hội Phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND về cho phép Hội Phổi Việt Nam (đổi tên từ Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam thành Hội Phổi Việt Nam theo Quyết định số 81/QĐ-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ) đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 14, Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hội Phổi Việt Nam có trách nhiệm nộp lại con dấu của Văn phòng đại diện Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6777/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát