Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4051/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, nội dung như sau:

1. Đối với đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ

STT

Vị trí – Tên đường

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Vị trí 4, đường An Thới Đông (đoạn từ Quảng Xuyên đến +1Km) độ sâu trên 100m trong khu dân cư An Bình

10,678

2

Vị trí 4, đường An Thới Đông (đoạn từ Quảng Xuyên đến +1Km) độ sâu trên 100m ngoài khu dân cư An Bình

9,757

3

Vị trí 4, đường Lý Nhơn, độ sâu trên 100m

10,913

 

2. Đối với đất nông nghiệp để tính bồi thường, hỗ trợ

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 3 trong khu dân cư

8,882

2

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 3 ngoài khu dân cư

7,985

3

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 3 trong khu dân cư

8,845

4

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 3 ngoài khu dân cư

7,966

5

Đất nuôi trồng thủy sản, trong khu dân cư

8,845

6

Đất nuôi trồng thủy sản, ngoài khu dân cư

7,966

3. Đối với đất ở để tái định cư

STT

Vị trí – Tên đường

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Vị trí 2, đường Lý Nhơn ngoài phạm vi 100m (đoạn từ Rừng Sác đến cầu Vàm Sát) tiếp giáp 01 mặt hẻm, vị trí nền số 12, Khu C - Khu dân cư Cá Cháy

10,879

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký

Lê Tùng