hê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành và tại cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn

Ngày 02/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành và tại cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức làm đầu mối có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát