Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố.

Ngày 04/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố.

Lê Tùng