Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên (Công ty mẹ)

Ngày 07/05/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên (Công ty mẹ).

Trần Phát