Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.

Ngày 02/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài. Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài có trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên và không được điều chỉnh trong năm kế hoạch 2019.

Lê Tùng