Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên

           Ngày 04/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên và không được điều chỉnh trong năm kế hoạch 2019.

Lê Tùng