Giải thể Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon - Trần Hưng Đạo

Ngày 11/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5236/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon - Trần Hưng Đạo

Lê Tùng