Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND về gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Gia hạn thời gian thực hiện việc chuyển tiếp được quy định tại Điều 6 Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Điều 6 Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Trung tâm Quản lý Đường thủy Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 và Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Lê Tùng