Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang