Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6748/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

 

Tùng Khang