Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6749/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang