Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

 

Tùng Khang