Danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4246/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tùng Khang