Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát thực hiện dự án khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4852/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát được sử dụng khu đất có diện tích 36.074,4m2 tại phường Phú Hữu, quận 9 để tổ chức triển khai thực hiện dự án khu nhà ở theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là  35.886,7m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 9007.ĐĐ/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Trần Phát