Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công ty Cổ phần Vinafreight được thuê khu đất tại địa chỉ số 04 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7

Ngày 26/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6595/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vinafreight được thuê khu đất tại địa chỉ số 04 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 để sử dụng vào mục đích làm kho chứa hàng và khu đất tại địa chỉ số 18A đường Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận Đông, quận 7 để sử dụng làm văn phòng và kho chứa hàng theo hiện trạng sử dụng. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn xây dựng Sơn Trà lập ngày 18 tháng 9 năm 2017.

Trần Phát