Công ty cổ phần Phát triển Quốc tế thế kỷ 21 sử dụng đất tại phường An Phú, quận 2 (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc)

Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển Quốc tế thế kỷ 21 sử dụng đất tại phường An Phú, quận 2 (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc) để đầu tư dự án khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí; Cơ cấu sử dụng đất xác định theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ranh giới, vị trí khu đất xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 39183 KĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 07 tháng 4 năm 2010.

Trần Phát