Công nhận quyền sử dụng 772,2m2 đất thuộc một phần thửa số 133, tờ bản đồ số 2, Bộ địa chính phường Đông Hưng Thuận, quận 12

Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1835/QĐ-UBND vcông nhận quyền sử dụng 772,2m2 đất thuộc một phần thửa số 133, tờ bản đồ số 2, Bộ địa chính phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (theo tài liệu năm 2005) cho Cộng đoàn Đa Minh Mẹ Dâng Chúa - Chợ Cầu thuộc Hội Dòng Nữ Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi - Phú Cường. Vị trí ranh giới theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 68519 KĐ/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Trần Phát