Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6. | Điều chỉnh bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh, cập nhật Điểm 2, Điều 1 Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố |

Công nhận quyền sử dụng 1.199,7 m2 đất tại số 5/15C đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng 1.199,7 m2 đất tại số 5/15C đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thuộc thửa số 281, tờ bản đồ số 9 - Bộ địa chính thị trấn Hóc Môn (theo tài liệu năm 2005) cho Giáo xứ Hóc Môn . Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68663.KD/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Trần Phát