Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh xá Ngọc Diệp

Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3740/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh xá Ngọc Diệp, khu đất có diện tích 353,9m2, thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 25, Bộ địa chính phường 8, quận 3 (theo tài liệu năm 2001); địa chỉ tại số 81, đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68629-KĐ/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 08 tháng 5 năm 2018.

Trần Phát