Công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh thất Như Lai tại số 24/15/2, đường Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp

Ngày 23/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3305/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh thất Như Lai tại số 24/15/2, đường Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, cụ thể như sau:

- Công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh thất Như Lai tại số 24/15/2, đường Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp; diện tích 202,6m2, thửa số 36, tờ bản đồ số 73, bộ địa chính phường 3, quận Gò Vấp (tài liệu năm 2002).

+ Mục đích sử dụng đất: đất tôn giáo.

+ Hình thức sử đụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Vị trí, ranh giới khu đất theo bản đồ hiện trạng vị trí số 68419/CN-TNMT có kiểm duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 6 năm 2017.

- Tịnh thất Như Lai sử dụng đất đúng quy định của Luật Đất đai; đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định; Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

- Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp: thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: đăng Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

 

Tùng Khang