Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức tại số 10, đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3580/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức tại số 10, đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, nội dung cụ thể như sau:

1. Công nhận quyền sử dụng 4.846,8m2 tại số 10 đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, Quận 9 cho Giáo xứ Minh Đức với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

- Đối với phần diện tích 599,2m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới: Tạm thời cho Giáo xứ Minh Đức sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

- Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68534/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 06 tháng 12 năm 2017.

2. Giáo xứ Minh Đức phải đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, Quận 9. Chấp hành nghiêm những quy định của pháp Luật Đất đai.

3. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết: Ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức theo quy định. Theo dõi cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố: Có trách nhiệm đưa quyết định này lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Tùng Khang