Công nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức tại số 10, đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3580/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức tại số 10, đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, nội dung cụ thể như sau:

1. Công nhận quyền sử dụng 4.846,8m2 tại số 10 đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, Quận 9 cho Giáo xứ Minh Đức với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

- Đối với phần diện tích 599,2m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới: Tạm thời cho Giáo xứ Minh Đức sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

- Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68534/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 06 tháng 12 năm 2017.

2. Giáo xứ Minh Đức phải đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, Quận 9. Chấp hành nghiêm những quy định của pháp Luật Đất đai.

3. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết: Ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức theo quy định. Theo dõi cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố: Có trách nhiệm đưa quyết định này lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Tùng Khang