Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công nhận quyền sử dụng đất cho giáo xứ An Phú tại số 205/45, đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3

Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5467/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho giáo xứ An Phú tại số 205/45, đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3; diện tích 816,5m2 đất, thuộc tờ bản đồ số 20, phường 11, quận 3 (theo tài liệu năm 2001). Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí số 9450/ĐĐBĐ-VPQ2 do Trung tâm đo đạc bản đồ lập ngày 13 tháng 6 năm 2017 và sẽ xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo quy định.

Trần Phát