Công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Vĩnh Xương tại số 179, đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3

Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6490/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Vĩnh Xương tại số 179, đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3; diện tích đất 149m2, thuộc một phần thửa số 9, tờ bản đồ số 33, bộ địa chính phường 11, quận 3 (theo tài liệu năm 2001). Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí số 120594/ĐĐBĐ do Trung Tâm Đo đạc Bản đồ lập ngày 09 tháng 7 năm 2015.

Trần Phát