Công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Phật học Chúng Tâm

Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3744/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Phật học Chúng Tâm, khu đất có diện tích 519,8m2 thuộc một phần thửa 18, tờ bản đồ số 17, bộ địa chính phường 16, quận 11 (theo tài liệu năm 2001); địa chỉ khu đất số 201A, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 12068/TTĐĐBĐ-VPĐD do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 08 tháng 02 năm 2018 và sẽ xác định chính xác theo bản đồ do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt.

Trần Phát