Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 | Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 | Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH thương mại An Khang đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Công ty mẹ) |

Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Pháp Hoa tại số 870, đường Trường Sa, phường 14, quận 3

Ngày 23/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3303/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Pháp Hoa tại số 870, đường Trường Sa, phường 14, quận 3, cụ thể như sau:

- Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Pháp Hoa tại số 870, đường Trường Sa, phường 14, quận 3; diện tích đất 614,7m2, thửa số 16, tờ bản đồ số 37, bộ địa chính phường 14, quận 3 (tài liệu năm 2001).

+ Mục đích sử dụng đất: đất tôn giáo.

+ Hình thức sử đụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Vị trí, ranh giới khu đất theo bản đồ hiện trạng vị trí số 67751.KĐ/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 06 tháng 7 năm 2015.

- Chùa Pháp Hoa sử dụng đất đúng quy định của Luật Đất đai; đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định; Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; Phối hợp Ủy ban nhân dân quận 3 cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

- Ủy ban nhân dân quận 3: thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: đăng Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

 

Tùng Khang