Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Huệ Đăng tại số 27/40/182, đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3

Ngày 23/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Huệ Đăng tại số 27/40/182, đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, cụ thể như sau:

- Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Huệ Đăng tại số 27/40/182 đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3; diện tích 208m2 đất, thửa số 127, tờ bản đồ số 22, bộ địa chính phường 8, quận 3 (tài liệu năm 2001).

+ Mục đích sử dụng đất: đất tôn giáo.

+ Hình thức sử đụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Vị trí, ranh giới khu đất theo bản đồ hiện trạng vị trí số 67985.KĐ/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 24 tháng 12 năm 2015.

- Chùa Huệ Đăng sử dụng đất đúng quy định của Luật Đất đai; đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định; Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; Phối hợp Ủy ban nhân dân quận 3 cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

- Ủy ban nhân dân quận 3: thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: đăng Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

 

Tùng Khang