Công nhận quận Phú Nhuận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 22/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  3568/QĐ-UBND về công nhận quận Phú Nhuận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 

Tùng Khang