Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022)

Ngày 10/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) gồm có 11 thành viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát