Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng 02 khu đất trên địa bàn quận 8, huyện Bình Chánh theo hiện trạng

Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5807/QĐ-UBND công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng 02 khu đất trên địa bàn quận 8, huyện Bình Chánh theo hiện trạng làm Văn phòng giao dịch với hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm; diện tích, vị trí khu đất và thời hạn sử dụng đất như sau:

1. Khu đất tại số 1495 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8:

- Diện tích: 146,1m2 thuộc một phần thửa số 73 và đường đi, tờ bản đồ số 6, bộ địa chính phường 6, quận 18 (theo tài liệu năm 2002). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 122854-5/ĐĐBĐ do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 15 tháng 02 năm 2017 và sẽ được xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt theo quy định.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2010.

2. Khu đất tại số B2/20 Trịnh Như Khuê, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh:

- Diện tích: 177m2 thuộc một phần các thửa 139 và 141, tờ bản đồ số 26, bộ địa chính xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (theo tài liệu năm 2004). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 122854-12/ĐĐBĐ do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 27 tháng 3 năm 2017 và sẽ được xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt theo quy định.

- Thời hạn sử dụng đất: Hàng năm, kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2012 cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, Ngân hàng Chính sách xã hội phải chấp hành giải tỏa theo quy định.

Trần Phát