Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Ngày 17/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  3449/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Tùng Khang