Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4252/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tùng Khang