Cho phép mở Cơ sở số 8 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc; Tại địa chỉ: số 1, đường số 9, phường An Lợi Đông, Quận 2

Ngày 28/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND cho phép mở Cơ sở số 8 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc; Tại địa chỉ: số 1, đường số 9, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở số 8 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập (loại hình tư thục) trong hệ thống các trường phổ thông tư thục của Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ sở số 8 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc; được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trần Phát