Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức

Ngày 04/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung như sau:

- Quy chế này áp dụng cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan quản lý Nhà nước); các đơn vị quản lý hạ tầng; đơn vị sở hữu, duy tu hạ tầng; đơn vị vận hành Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin 1022).

- Thông tin tiếp nhận phản ánh bao gồm các lĩnh vực: sự cố hạ tầng kỹ thuậtgiao thông; trật tự đô thị; vệ sinh môi trường; y tế; du lịch; thông tin phản ánh đến lãnh đạo thành phố và các lĩnh vực mở rộng khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật thuộc hệ thống 1022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng