Ban hành định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện phà tại bến phà Bình Khánh và bến phà Cát Lái, giai đoạn 2019 - 2020.

Ngày 09/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5202/QĐ-UBND về Ban hành định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện phà tại bến phà Bình Khánh và bến phà Cát Lái, giai đoạn 2019 - 2020.

Lê Tùng