Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Đổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Cơ khí Giao thông

Ngày 22/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2154/QĐ-UBND vđổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Cơ khí Giao thông, cụ thể như sau:

- Đổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Cơ khí Giao thông  thành trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn.

- Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện Điều lệ trường Trung cấp ban hành theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký lại mẫu dấu theo quy định.

- Bãi bỏ các nội dung trái với nội dung của Quyết định này.

Trần Phát