Đổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Cơ khí Giao thông

Ngày 22/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2154/QĐ-UBND vđổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Cơ khí Giao thông, cụ thể như sau:

- Đổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Cơ khí Giao thông  thành trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn.

- Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện Điều lệ trường Trung cấp ban hành theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký lại mẫu dấu theo quy định.

- Bãi bỏ các nội dung trái với nội dung của Quyết định này.

Trần Phát