Đổi tên Trường Trung cấp nghề Công Nghệ Bách Khoa

Ngày 22/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3229/QĐ-UBND về đổi tên Trường Trung cấp nghề Công Nghệ Bách Khoa thành Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa, cụ thể như sau:

- Nay cho phép đổi tên Trường Trung cấp nghề Công Nghệ Bách Khoa thành Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa.

- Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký lại mẫu dấu theo quy định.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tùng Khang