Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)

Ngày 10/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) thông qua ngày 11 tháng 3 năm 2018. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Trần Phát