Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Điều chỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) Thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4058/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) Thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên.

Các Điều, khoản khác tại Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên không thay đổi.

Lê Tùng