Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/05/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2132/QĐ-UBND về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với thửa đất số 201, tờ bản đồ số 38, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1 (tài liệu 2003), địa chỉ tại số 146, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 do Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 109013 (số vào sổ T00018) ngày 14 tháng 4 năm 2008 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp để thực hiện thủ tục hợp thửa với thửa đất liền kề tại địa chỉ số 148-150, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, như sau:

- Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 23 tháng 10 năm 2064 (cùng thời hạn sử dụng đất với thửa đất hợp thửa tại địa chỉ số 148-150, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1).

Trần Phát