Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4957/QĐ-UBND điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn-TNHH một thành viên tại Điều 1 Quyết định số 5822/QĐ-UBND ngày 9 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát