Điều chỉnh Quyết định số 5973/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6291/QĐ-UBND điều chỉnh thời hạn thuê đất tại Quyết định số 5973/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát