Thành lập Tổ soạn thảo và triển khai Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025” | Giao chỉ tiêu Dân số năm 2020 cho Ủy ban nhân dân quận, huyện | Điều chỉnh Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố | Thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha) tại địa điểm số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 | Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 | Kiện toàn thành viên Tổ giúp việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2016 - 2020 | Công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020 - 2025) | Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh |

Điều chỉnh Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức sử dụng đất tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để đầu tư xây dựng Khu nhà ở kinh doanh, nội dung như sau:

- Giao cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức diện tích 1.910,1m2  (mương nội đồng do Nhà nước quản lý) và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 37.531,8 m2 (do Công ty tự thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất) tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch.

- Cơ cấu sử dụng đất tạm được xác định theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

+ Đất ở: 14.553,3m² giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Đất công cộng (giao thông, cây xanh cảnh quan, giáo dục...): 24.888,6m². Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, liên hệ và phối hợp Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, cơ quan chuyên ngành để thống nhất phương thức đầu tư, bàn giao quản lý theo quy định hiện hành.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 43437/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng 3 năm 2013.

Lê Tùng