Điều chỉnh Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 và Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6310/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 và Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Phát triển nhà Hải Châu sử dụng đất tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh

Trần Phát